Obchodní podmínky

Před dokončením objednávky je nutné řádně se seznámit s obchodními podmínkami – dokončením objednávky stvrzujete, že jste se s obsahem seznámili a souhlasíte s nimi. Děkuji

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzická osoba Eva Šmeralová, By Esme se sídlem Hliníky 514,67963 Velké Opatovice, identifikační číslo:00790532, cz8454064696 zapsané u Živnostenský úřad Měú Boskovice,č.j.Mbo2190/2019žú/sim/3 ,Email :byesme@post.cz,mobil : 608530214, www.byesme.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.byesme.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru( Cílem je ušít zákazníkům zboží přímo na míru. Vystavené zboží je pouze návrhem, jak může vypadat výrobek pro vás) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKA NA MÍRU

3.3.1 Všechny objednávky jsou realizovány po připsání platby, kdy začíná běžet dodací lhůta.

3.3.2 Doba zhotovení zakázek se odvíjí od počtu objednávek , pořadníku , zda je zboží ihned skladem k odeslání . Délka zhotovení a dodání od zaplacení objednávky je v rozmezí 7-90 dnů. Termín dodání je vyznačen u zboží na e-shopu , nebo vám je sdělen s objednávkou. 3.3.3 V případě náhlé nemoci,poruchy na strojích se doba může prodloužit na dobu delší než je 90 dní informováni budete e-mailem.

3.3.4 Pokud nebudu (jako výrobce ) schopna zboží zhotovit – dodat, ať už se jedná o zboží v pevné nabídce, či zákazníkem požadované na zakázku, vyhrazuji si právo nabídnout kupující straně náhradní zboží, látku či objednávku mé strany výrobce stornovat.

3.3.5 Respektujte a mějte úctu k mé práci, střihy si upravuji a vytvářím sama a kreativně dotvářím , při renovacích musím použít daný střih, který upravuji . Zhotovuji pouze moje vlastní výrobky(pokud máte zájem vytvořit něco co není u mě v nabídce mohu vytvořit střih dle Vašich požadavků, mír ) nikoliv výrobky , které zašlete od jiné švadleny, firmy, jejich původ může mít vliv na autorská práva 3 strany .

3.3.6 Náviny metráže se mohou lišit v závislosti na dostupnosti a dodavateli, a v případě, že nakupujete s odstupem času nezaručuji u stejného výrobku i stejnou sytost jednotlivých odstínů. Stejně tak nezaručuji nastavení kalibraci Vašeho prohlížeče vzorový výrobek se může lišit barevně od dodaného zboží. 3.3.7. Při objednávce šití na míru mimo e shop bude vystavena objednávka v Pdf formě a následná faktura k úhradě

3.3.8. Vyhrazuji si právo na odmítnutí zpracování zboží na míru, pokud zákazník( spotřebitel ) požaduje speciální zpracování, užití materiálu , případně pokud není možné fyzicky zajistit požadovanou vizáž, rozměr apod. - z důvodu domluvy na dálku.

3.3.9 Zákazníci, kteří opakovaně činí objednávky a následně storno mají nastaveno automatické storno objednávek .

3.3.10 Veškeré výrobky nejsou hračky pro děti , zboží je určeno pro děti od tří let.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky , Slovenska po dohodě jiné země EU.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

3.5.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu , do poznámek vloží požadavky .

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.4 V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.:2801745159/2010., vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).Hotovost nepřijímám. Na dobírku nezasílám .

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající umožňuje kupujícímu v případně zboží na zakázku možnost platby závdavkem( potvrzuje uzavření smlouvy ) 50%z kupní ceny (bez dopravného) a to od výše 3000kč . Zbylou částku vč.dopravného s dokončením zakázky .

4.3.1 Odstoupí-li kupující od smlouvy ztrácí právo na vrácení závdavku. 4.3.2. Zboží se zasílá až po přijetí zbylé platby . Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Platby nepodléhají eet .

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Slevy a akce . Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.Podmínky využití jsou uvedeny u každé akce. Slevy a akce nelze vzájemně kombinovat, vždy lze využít jednu akci či slevu.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Pokud kupující požaduje doklad v papírové podobě k objednávce, musí o to spolu s objednávkou požádat.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání nebo vyrobeného na míru pro kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 5.2. Storno objednávky/návrhu na kupní smlouvu - Lze provést do 24h od objednání a to telefonicky na výše uvedené telefonní číslo a nebo písemně e-mailem: byesme@post.cz. Odstoupí-li kupující od smlouvy ztrácí právo na vrácení závdavku. ( Je to kompenzace za zmařený materiál a vynaložený čas) a to jen u zboží, které je šito na zakázku přímo pro zákazníka - zakázkový výrobek. Jedná se o dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Na toto zboží nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst.7 Obč.z.(individuální rozměr, potisk jména na přání aj.) Pokud dojde ke stornu po této uvedené době a objednávka je již zaplacená převodem, prostředky zpět zasílám na účet plátce do 14 dnů od provedení storna objednávky.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím zde

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží zaslané na dobírku neakceptuji .

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostní platbou na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud takto neučiníte, bude Vám za dárek účtována fakturou běžná cena.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

7.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

7.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

7.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. 7.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti .

7.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku u prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na stránkách e shopu . Před samotnou reklamací mě prosím kontaktujte bude domluven další postup.

7.6. Reklamace zboží se nevztahuje : 7.6.1 na zboží z mé výroby, ale které jste zakoupili z tzv.druhé ruky ( bazarovou koupí apod. Veškeré objednávky jsou jmenovitě adresné, a proto původ výrobku u mě lze identifikovat, zda reklamaci požaduje prvotní majitel nebo další kupující, který si výrobek zakoupil jako bazar- na vlastní zodpovědnost. Zde je riziko, že výrobek je již opotřebován, poškozen, případně do něj byl proveden zásah či úprava třetí stranou - takové zásahy velice dobře rozeznám a k výsledku reklamace dle toho také přistoupím.

7.6.2 na zboží, kde na vzhled měl vliv nedodržení doporučené údržby na všitém textilním štítku(symboly doporučené údržby a užití výrobku jsou dle požadavku směrnice ČSN EN ISO 3758 společnosti Ginetex,vysvětlení symbolů je dostupné na e shopu), či doplňujících informacích, jak je doporučeno zacházet z konkrétním zbožím. ( praní při vyšší teplotě, žehlení materiálu, který se nemá žehlit, přílišné napařování, sušení na přímém slunci, či mechanické poškození při nesprávném způsobu praní apod. )

7.6.3 na zboží již prané nebo běžně užívané – jedná se o přirozené opotřebení běžným užitím - poškozené

7.6.4 na natržení, zašpinění při užití, ulomení částí, či poškození komponentů(či oloupání barvy) ,popraskání reflexu či jakkoliv upravované zboží svévolně mimo mojí dílnu ( tedy na úpravy rozměru, či změnu struktury, střihu, přešití nebo úprava vizáže, či došívání jiných součástí, jakož i výměna součástí výrobku, která nebyla provedena mnou ).

7.6.5 změna barvy tkaniny užíváním není důvodem k reklamaci.

7.6.6 na zboží,které má drobné odchylky ve vizáži, které mohou nastat při výrobě – vlivem ruční práce

7.6.7 zboží, které je poškozeno nebo nastal úbytek který mohl vzniknout poškozením zásilky při přepravě směrem ke spotřebiteli, a nebyla o tomto skutku sepsána písemná zpráva ze stany spotřebitele s přepravní společností

7.6.8 U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.6.9 na živelné pohromy

7.7. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

7.7.1 výměnu za nové zboží,opravu zboží,přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.8. Poškozením zboží při přepravě . Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte, sepište s dopravcem reklamaci . Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený informujte prostřednictvím emailu byesme@post.cz.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, viz reklamace (dát link…. )

7.10. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká: 7.10.1 nepředložením dokladu o zaplacení 7.10.2 uplynutím záruční doby zboží

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy byesme@post.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete /podminky-ochrany-osobnich-udaju/ 9.2 Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hacker). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla .

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

 

 

 

Platné od 1.1.2020

 

 

 

 

By Esmé ,www.byesme.cz , Ič 00790532, , byesme@post.cz, 608530214